mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Vektorski logo

 

>

Cjeloživotno preduzetničko učenje u funkciji razvoja i sticanje preduzetničkih znanja i vještina

Cjeloživotno preduzetničko učenje u funkciji razvoja i sticanje preduzetničkih znanja i vještina
Datum objave: 12.02.2020 14:56 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Nosioci održivog ekonomskog razvoja su mikro, mala i srednja preduzeća koja svoju konkurentnost zasnivaju prevashodno na znanju i inovativnosti. Takva orijentacija mora biti podržana kroz stalno usavršavanje i sticanje specifičnih znanja i vještina potencijalnih i postojećih preduzetnika i zaposlenih, generisanih u okviru formalnog i neformalnog obrazovnog sistema na svim nivoima i u skladu sa potrebama tržišta rada, kazao je generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednih preduzeća i upravljanje EU fondovima, Radosav Babić.

Danas je u prostorijama Privredne komore Crne Gore održan okrugli sto u okviru javne rasprave o nacrtu teksta Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje za period od 2020 do 2024. godine.

U ime domaćina Privredne komore Crne Gore prisutne je pozdravio g-din Mladen Perazić, direktor sektora za obrazovanje i kvalitet. U svom uvodnom obraćanju g-din Perazić je istakao da Crna Gora ima jasno usmjerenje ka sveobuhvatnoj primjeni preduzetničkog učenja u obrazovnom sistemu, i to prije svega u smislu motivisanja pojedinaca da budu preduzetniji, inovativniji i prilagodljiviji savremenom poslovnom okruženju, razvijajući preduzetničke osobine koje su neophodne za produktivno radno mjesto. 
„Preduzetničke vještine treba da se uče, praktikuju i koriste svaki dan, u svakom segmentu obrazovnog procesa, stvarajući jednake šanse kako bi svaka mlada osoba mogla da postigne svoje najbolje“, kazao je on.

Predstavljajući nacrt dokumenta, g-din Babić je kazao da se pri njegovoj izradi vodilo računa o usklađenosti sa ključnim nacionalnim, EU strateškim dokumentima i preporukama koje u sebi prepoznaju politiku razvoja malih i srednjih preduzeća, održivog inkluzivnog razvoja, obrazovanja, zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa i da se dokument bazira na dostignućima iz predhodnog perioda.

„Izrada Strategije je zasnovana na ostvarenim rezultatima iz predhodnog petogodišnjeg perioda i prioritetima za unapređenje onih segmenata formalnog i neformalnog obrazovanja koji treba da doprinesu daljem razvoju preduzetničkih znanja, vještina i kompetencija. Utvrđene su ključne prepreke i izazovi dosadašnjeg razvoja i na tim osnovama formulisani prioriti daljeg razvoja“, kazao je Babić.

Prema njegovim riječima, definisana su tri strateška cilja koja se dalje razrađuju kroz operativne ciljeve i mjere, koje treba da doprinesu realizaciji postavljenih ciljeva u narednom petogodišnjem periodu.

• Unaprijediti razvoj preduzetničke kompetencije na svim nivoima formalnog obrazovanja
• Unaprijediti realizaciju preduzetničkog učenja u okviru neformalnog obrazovanja
• Povećati efikasnost funkcionisanja sistema preduzetničkog učenja

„Definisani strateški cijevi i predložene mjere treba da doprinesu razvoju preduzetničkog duha i preduzetničkih kompetencija u cijelom društvu i na svim nivoima obrazovanja, kako bi preduzetnička znanja, vještine i kreativnost pojedinaca bila usmjerena ka transformaciji ideja u ekonomske aktivnosti i stvaranje vrijednosti održivog individualnog, društvenog i ekonomskog prosperiteta“, kazao je Babić.

Kako je dodao, radnu grupu koja je izradila nacrt ovog dokumenta činilo je više od 30 predstavnika državnih institucija, biznis asocijacija, akademske zajednice, NVO sektora i međunarodnih institucija u Crnoj Gori, a poziv za učešće u radu radne grupe bio je otvoren za sve zainteresovane subjekte.

Babić je objasnio da će praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana vršiti Ministarstvo ekonomije, u saradnji sa Nacionalnim partnerstvom za preduzetničko učenje na osnovu čijeg će izvještavanja Ministarstvo ekonomije pripremati godišnje izvještaje o realizaciji akcionih planova i podnositi Vladi na usvajanje.

„Uloga ovog tijela prvenstveno bi se ogledala u efektivnijoj i efikasnijoj implementaciji strategije i akcionog plana, promociji značaja preduzetničkog učenja i primjera dobre prakse kao i njegovom unapređenju i većoj zastupljenosti u formalnom, a posebno neformalnom obrazovnom sistemu, podizanju kvaliteta preduzetničkog učenja zasnovanog na iskustvima implementiranih mjera i politika iz ove oblasti“, kazao je on.

Poseban fokus u samom dokumentu je stavljen na jačanju uloge i značaja Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje, odnosno na njegovoj institucionalizaciji i nastojanjima u sagledavanju mogućnosti za njegovo prerastanje u Savjet za preduzetničko učenje. 

Babić je istakao da bi se njegovom institucionalizacijom doprinjelo većoj vidljivosti i jasnijoj ulozi partnerstva u sistemu donošenja odluka, boljoj komunikaciji između ključnih stejkholdera uključenih u obrazovne i van-obrazovne procese, boljem povezivanju i saradnji sa sličnim organizacijama na međunarodnom nivou, a prvenstveno lakšoj i efektivnijoj implementaciji mjera same strategije.

„Po isteku perioda predviđenog za sprovođenje Strategije krajem 2024. godine, izvršiće se konačna evaluacija koja će sadržati analizu implementacije, kao i preporuke, zaključke, naučene lekcije i najbolju praksu po pitanju njenog sprovođenja koje će predstavljati osnov za kreiranje novog strateškog dokumenta za naredni period“, kazao je Babić.

Nakon uvodnih obraćanja govornika uslijedila je diskusija o priopritetima i izazovima koji su prepoznati u samom dokumentu kao i načinu implementacije mjera i aktivnsoti koje dokument prepoznaje.

Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o nacrtu teksta Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje za period od 2020 do 2024. godine, raspisan je 27. januara i trajaće do 15. februara 2020. godine. 

MINISTARSTVO EKONOMIJE
BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU