Manja slova Veća slova RSS

Ministarstvo

mek

MEK

mek

Evropski centar za informacije i inovacije

JICA

Irena

Enegry Community

Danube Region Strategy

Ministarstvo ekonomije

Agencija za zaštitu konkurencije

Regulatorna agencija za energetiku

Geološki zavod

Vektorski logo

 

>

Obavještenje koncesionarima

Datum objave: 23.04.2018 12:58 | Autor: Ministarstvo ekonomije

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 81 Zakona o državnoj upravi (''Službeni list RCG'' broj 38/03 i ''Službeni list CG'' br. 22/08, 42/11, 54/16 i 13/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 15. februara 2018.godine, donijela je Uredbu o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja (''Sl. list CG'', broj 16/18). 

Navedena uredba je stupila na snagu 24. marta 2018. godine, a shodno članu 5 ove uredbe izvršavanje povjerenih poslova JU Zavod za geološka istraživanja je dužan da otpočne u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu, tj. 23. aprila t.g.

S tim u vezi, od navedenog datuma (23. april 2018. godine) JU Zavod za geološka istraživanja će vršiti sljedeće poslove:

1) izdavanje odobrenja za geološka istraživanja mineralnih sirovina i tla za izgradnju objekata iz člana 7 tač. 1 do 17, tač. 20 do 25 i tačka 27 Zakona o geološkim istraživanjima;
2) praćenje realizacije obaveza dostavljanja godišnjih planova istraživanja unutar odobrenih eksploatacionih polja, kao i rezultatima tih doistraživanja iz člana 14 stav 2 Zakona o geološkim istraživanjima;
3) izdavanje odobrenja za detaljna geološka istraživanja iz člana 17 stav 1 Zakona o geološkim istraživanjima;
4) vođenje evidencije o traženim istražnim prostorima i katastar odobrenih istražnih prostora iz člana 25 stav 1 Zakona o geološkim istraživanjima;
5) vršenje tehničkih kontrola izvještaja o izvršenim osnovnim geološkim istraživanjima mineralnih sirovima i elaborata o rezervama mineralnih sirovina iz člana 31 Zakona o geološkim istraživanjima;
6) izdavanje saglasnosti na elaborate o izvršenim geološkim istraživanjima za potrebe izgradnje objekata iz člana 7 tač.1 do 17, tač. 20 do 25 i tačka 27 Zakona o geološkim istraživanjima; i
7) vođenje evidencije o stanju rezervi mineralnih sirovina iz člana 35 i geološki katastar iz člana 35a Zakona o geološkim istraživanjima.
8) priprema stručnih osnova za izradu Državnog plana eksploatacije mineralnih sirovina iz 
člana 17 stav 1 tačka 1 (u daljem tekstu: Državni plan);
9) priprema stručnih osnova za izradu plana za dodjelu koncesija;
10) priprema dokumentacije neophodne za određivanje predmeta koncesije (elaborati, analize, studije) i priprema predloga za donošenje akata o koncesiji;
11) vođenje evidencije o zaključenim ugovorima o koncesijama;
12) vršenje obračuna godišnjih iznosa koncesionih naknada;
13) priprema izvještaja o realizaciji ugovora o koncesijama i Državnog plana;
14) priprema stručnih osnova za izradu podzakonskih akata koji se odnose na:
- kriterijume za utvrđivanje naknade za eksploataciju i istraživanja mineralnih sirovina,
- uslove i način davanja na korišćenje mineralnih sirovina,
- sadržinu rudarskih projekata,
- rudarska mjerenja i izradu rudarskih planova,
- program i način polaganja stručnog ispita u rudarstvu,
- propise o tehničkim normativima i druge tehničke propise iz oblasti rudarstva;
15) izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina;
16) organizovanje revizije i izdavanje odobrenja za izvođenje radova po projektima;
17) organizovanje tehničkih pregleda izgrađenih rudarskih objekata i postrojenja i izdavanje odobrenja za upotrebu tih objekata;
18) utvrđivanje ispunjenosti uslova za izradu rudarskih projekata, obavljanje eksploatacije mineralnih sirovina i tehnička kontrola rudarskih projekata;
19) vršenje obračuna sredstava za sanaciju i rekultivaciju prostora na kojem se izvode rudarski radovi i odobravanje i praćenje korišćenja tih sredstava.
20) ocjena inicijative zainteresovanog lica za pokretanje postupka davanja koncesije u skladu sa članom 41 Zakona o koncesijama, u slučaju kada je predmet koncesije istraživanje ili eksploatacija, ili istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, i
21) vršenje kontrole izvršenja ugovornih obaveza u skladu sa članom 49 stav 1 Zakona o koncesijama, u slučaju kad je predmet ugovora o koncesiji istraživanje ili eksploatacija, ili istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina.


Polazeći od navedenog, obavještavamo zainteresovanu javnost da svoje zahtjeve u odnosu na gorenavedene poslove, dostavljaju na adresu JU Zavod za geološka istraživanja Ul.Jaglike Adžić bb 81000 Podgorica (kontakt telefoni: 020/245-453, 020/245-438; e-mail: geozavod@t-com.me).


Upravni akti koje će, shodno Uredbi o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva ekonomije Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja, ubuće izdavati JU Zavod za geološka istraživanja: